Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 21/11-04-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).
 2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2018-2019.
 4. Aνάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 5. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 21/11-04-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2019-20.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020
κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2019-2020, για τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ β) σε ΚΕΣΥ γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ δ) σε Μουσικά Σχολεία ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-04-2019 μέχρι 15-04-2019 και ώρα 15.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες:

κα. Σωτηροπούλου Σπυριδούλα 26310 50031

κα. Μπελιά Ευτυχία 26310 50048

Χρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2019

Επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα των οργανικών τοποθετήσεων, μετά τις μεταθέσεις έτους 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (60 - 19.pdf)60 - 19.pdf683 Kb

Θέματα της με αριθμ. 20/01-04-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της.
 3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 20/01-04-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 18/13-03-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της.
 3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-03-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 16/04-03-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση ως προς τις ώρες της ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 2. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 16/04-03-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 14/26-02-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019.
 2. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε Τάξη Υποδοχής Ι Ζ.Ε.Π. από σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας.
 3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).
 4. Τοποθετήσεις αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
 5. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2018-2019.
 6. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 7. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 

σύμφωνα με την αριθμ. 14/26-02-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Κατάρτιση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (βάσει των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4547/2018)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών από την ανάρτησή του, ήτοι από 15/02/2019 έως 19/02/2019

Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Yπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας και υποβάλλονται ιδιοχείρως στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20, 30200, Μεσολόγγι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ait.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (Fax: 2631050022) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της ενιστάμενου/νης.

Θέματα της με αριθμ. 8/11-02-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε., και 

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 8/11-02-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.