Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-19

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση  παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης , το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, από 01-04-2019 έως και 10-04-2019, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/07 και  την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/16, με δικαίωμα ανάκλησής  της  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της. Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του σχολικού έτους (31-08-2019).