Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ.Π.-Ε.Α.Ε. COVID-19))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας - Ειδικής Αγωγής COVID -19). Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή 21-01-2022 έως και Δευτέρα 24-01-2022.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ.Π. COVID-19))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας COVID -19).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Τρίτη 18-01-2022 έως Τετάρτη 19-01-2022.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (13-01-2022))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (13-01-2022).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή14-01-2022 έως Δευτέρα 17-01-2022.

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου86του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ
190 Α ́)καλούνται:

α)τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθείστους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης Γ1 ́ τωνκλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,ΠΕ28-ΦυσιοθεραπευτώνκαιΠΕ30-
Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ 1271/Γ ́/13-8-2020καιτων
κλάδωνΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,ΠΕ23-Ψυχολόγων καιΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών
όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ586/Γ ́/12-3-2021της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β)τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθείστον τελικό αξιολογικό πίνακα
κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκεαναμορφωμένοςστο ΦΕΚ 364/Γ ́/22-2-2021
της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ)οι εκπαιδευτικοίκλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικήςπουέχουν ενταχθεί στοντελικόαξιολογικόπίνακα
κατάταξηςΑ ́της2ΓΕ/2019προκήρυξηςτουΑΣΕΠόπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1694/Γ ́/28-7-2021
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο109του ν.4842/2021(ΦΕΚ190Α ́)και

δ)οι εκπαιδευτικοίκλάδουΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμωνπουέχουν ενταχθεί στον τελικό
αξιολογικό πίνακα κατάταξης
A ́της1ΓΤ/2020προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2679
/Γ ́/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο110του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α ́),
να υποβάλουν αίτηση,μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)(https://opsyd.sch.gr/)για πρόσληψη
ως αναπληρωτέςμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)για τοδιδακτικόέτος 2021-2022σε:

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής,γενικήςκαι επαγγελματικήςεκπαίδευσης

ΚέντραΔιεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕΔΑΣΥ)

                   από τηνΠέμπτη 9έως και τηΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου2021.


 

Τοποθέτηση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων σε Σ.Κ.Α.Ε.

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και οι ωρομίσθιοι τοποθετούνται στα Σ.Κ.Α.Ε., όπου οφείλουν να παρουσιαστούν την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου να αρχίσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

Πίνακας κατάταξης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε πίνακα κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνουμε τα ονόματα των επιλεγέντων), καθώς και τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή των κλάδων - ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας μόνο την Τρίτη 07-12-2021, ώρα 09:00 π.μ., με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (η οποία και επισυνάπτεται).

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δ' Φάσης)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Τρίτη 16-11-2021 έως Πέμπτη 18-11-2021.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 143136/ΓΔ4/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ) Απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022» και το
συνημμένο πίνακα αυτής.

Ειδική πρόσκληση ΕΕΠ- ΕΒΠ

Την αριθ. πρωτ. 137686/Ε4/29-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) εδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ΄ Φάση)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ΄ Φάσης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Δευτέρα 01-11-2021 έως Τρίτη 02-11-2021.