Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:

1. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ4ΤΜ46ΜΤΛΗ-ΨΕΥ

2. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 24/17-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ5ΦΨ46ΜΤΛΗ-ΔΚΘ

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επισυνάπτονται σε ορθή επανάληψη Διορθώσεις και Πρόσθεση νέων διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορείτε να ενημερώσετε τη Δευτέρα 13-09-2021 στα τηλέφωνα 2631050053 και 2631050043.

Θέματα της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:
1. Τροποποίηση τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά. (ΦΠ.3.4/7529/08-09-2021)
2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας.
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού αποσπασθέντος από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (ΦΠ.3.5/7528/08-09-2021)
4. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ΦΠ.3.10/7530/08-09-2021)
5. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ΦΠ.3.10/7527/08-09-2021)
6. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. (ΦΠ.3.6/7531/08-09-2021)
8. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. (ΦΠ.3.4/7532/08-09-2021)

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορείτε να ενημερώνετε στα τηλέφωνα 2631050053 και 2631050043.

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/79/07-09-2021), να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ από σήμερα Τρίτη 07-09-2021 μέχρι και την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Σας ανακοινώνουμε Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Δ.Ε. Γενικής Παιδείας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά Υπεράριθμοι και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/77/03-09-2021), καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο (πλεονάζουν όχι κάτω από 4 ώρες και πάνω από 11 ώρες), να υποβάλλουν την κατά περίπτωση επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ  – ΔΗΛΩΣΗ 1 (Ολικής Διάθεσης) ή ΑΙΤΗΣΗ  – ΔΗΛΩΣΗ 2 (Μερικής Διάθεσης) από σήμερα Κυριακή 05-09-2021 έως και την Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Σας επισυνάπτουμε Πίνακα Τοποθέτησης - Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Θέματα των με αριθμ. 19/31-08-2021 και 20/31-08-2021 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:
1. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2021-2022.
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αποσπασθέντων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ86 εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
5. Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε.

Η τοποθέτηση των υπολοίπων κλάδων λειτουργικά υπεραρίθμων, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εσωτερικών αποσπάσεων και μερικών διαθέσεων θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι την Tετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους του σχολικού έτους 2020-2021, χωρίς διδακτικό ωράριο, μέχρι την επανατοποθέτησή τους.

Αίτηση - Δήλωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.)

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (του επισυναπτόμενου εγγράφου)  να υποβάλουν την αντίστοιχη επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης, το αργότερο μέχρι και σήμερα Δευτέρα 30 Αυγούστου και ώρα 14:00 μ.μ.

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Επισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/73/27-08-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά».

Οι λειτουργικές υπεραριθμίες των υπόλοιπων κλάδων, οι τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και η μερική διάθεση των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου, θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και όσων έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στις 31-08-2021.

Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι (βλ.ΠΙΝΑΚΑ του επισυναπτόμενου εγγράφου), καθώς και οι Αιτήσεις – Δηλώσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Συνημμένη Αίτηση Εκπαιδευτικού από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) θα αποσταλούν, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων στη Δ/νση Δ.Ε. Αιτωλ/νίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από το Σάββατο 28-08-2021 έως και την Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά

Επισυνάπτουμε Πίνακα τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και Πίνακα τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την αριθμ. 17η/24-08-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Τετάρτη 01-09-2021.