Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» (MIS 5184935), για το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022.

Σημαντική Ενημέρωση για τις Μεταθέσεις 2022-2023

Οι οριστικοποιήσεις όλων των τύπων αιτήσεων μεταθέσεων και βελτιώσεων, οριστικών τοποθετήσεων, καθώς και η αποστολή των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, πρέπει να γίνουν έως και τη Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιο σχ. έτους 2022-2023 και των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσής μας.

Η υπηρεσία μας θα προβεί στον έλεγχο των αιτημάτων που θα υποβληθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr, σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εγκυκλίου.

 

Διευκρίνιση για την επιλογή τύπου αίτησης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που θα υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης, μέσω του teachers.minedu.gov.gr, σχολικού έτους 2022-2023, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο αίτησης 003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σας  ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά  από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, από 16-10-2022 έως και 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  (https://teachers.minedu.gov.gr),  με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ.2.1.1 του κεφαλαίου 2  της σχετικής  εγκυκλίου.

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023

Κοινοποιούμε Εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2022-2023

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 16-31/10/2022 ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr

Θα ακολουθήσουν οδηγίες

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.

Κοινοποιούμε εγκύκλιο μετεθέσεων ΔΕ 2022-2023

Θα ακολουθήσουν οδηγίες

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΤΕ16

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με την απόφαση:

106513/Ε1/2-9-2022 (ΦΕΚ 2211/τ.Γ’/8.9.2022) του Υπουργείου Παιδείας

καλούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας - Κύπρου 20, Μεσολόγγι - από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου2022, από 9.00 π.μ έως και 14.00.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθετε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών, ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού σας [άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)]. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει, αποκλείεσθε από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο "Ανακοίνωση διορισμού-ΤΕ16 Μουσικών.pdf").

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις:

- 98266/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16.8.2022)

- 98260/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16.8.2022)

 

- 98236/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16.8.2022)

-98350/Ε4/4-8-2022 ( ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022)

καλούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας - Κύπρου 20, Μεσολόγγι - από την Τρίτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, από 9.00 π.μ έως και 14.00.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( φωτοαντίγραφα) καθώς και συμπληρωμένες τις απαραίτητες αιτήσεις τις οποίες θα αναζητήστε σε προηγούμενη ανάρτησή μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid-19.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσκλήσεις για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023.