Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τροποποίηση απόσπασης υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε. εντός Π.Υ.Σ.∆.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη τροποποίηση απόσπασης υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε. εντός Π.Υ.Σ.∆.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Τ114653ΠΣ-ΡΩΤ.pdf)7Τ114653ΠΣ-ΡΩΤ.pdf120 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΥΚ74653ΠΣ-2ΜΒ.pdf)ΨΥΚ74653ΠΣ-2ΜΒ.pdf731 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΚΙ74653ΠΣ-352.pdf)6ΚΙ74653ΠΣ-352.pdf727 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΖΣ34653ΠΣ-Χ2Β.pdf)7ΖΣ34653ΠΣ-Χ2Β.pdf730 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (97ΠΨ4653ΠΣ-ΚΩΧ.pdf)97ΠΨ4653ΠΣ-ΚΩΧ.pdf324 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf)ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf614 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΜΕ14653ΠΣ-Ξ0Ω.pdf)ΩΜΕ14653ΠΣ-Ξ0Ω.pdf614 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf)ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf177 Kb

Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά  την ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛΠΖ4653ΠΣ-9ΡΖ.pdf)ΨΛΠΖ4653ΠΣ-9ΡΖ.pdf667 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω1ΧΚ4653ΠΣ-Ν2Α.pdf)Ω1ΧΚ4653ΠΣ-Ν2Α.pdf667 Kb