Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΓΣ4653ΠΣ-4ΩΣ.pdf)ΩΞΓΣ4653ΠΣ-4ΩΣ.pdf796 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΓΕΣ4653ΠΣ-55Ξ.pdf)ΨΓΕΣ4653ΠΣ-55Ξ.pdf144 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7Λ34653ΠΣ-5ΥΡ.pdf)Ω7Λ34653ΠΣ-5ΥΡ.pdf176 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΒΣ4653ΠΣ-Φ09.pdf)ΩΞΒΣ4653ΠΣ-Φ09.pdf262 Kb

Απόφαση σύστασης-συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων

Σας ενημερώνουμε για απόφαση σύστασης-συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με MIS 5009800, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΣΑΠ4653ΠΣ-ΗΩΜ.pdf)7ΣΑΠ4653ΠΣ-ΗΩΜ.pdf296 Kb

Απόλυση ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤΣΖ4653ΠΣ-3ΕΣ.pdf)ΩΤΣΖ4653ΠΣ-3ΕΣ.pdf800 Kb

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf)Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf805 Kb

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού ∆.Ε. ευρισκόµενου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε λειτουργικό κενό

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τοποθέτηση Εκπαιδευτικού ∆.Ε. ευρισκόµενου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε λειτουργικό κενό.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (629Ι4653ΠΣ-ΖΨΩ.pdf)629Ι4653ΠΣ-ΖΨΩ.pdf113 Kb

Απόφαση απόλυσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ.Ε. διδακτικού έτους 2017-2018.

Σας ενημερώνουμε για απόφαση απόλυσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ.Ε. διδακτικού έτους 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Ο2Ξ4653ΠΣ-Ζ7Ρ.pdf)6Ο2Ξ4653ΠΣ-Ζ7Ρ.pdf427 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΔΗ04653ΠΣ-Φ38.pdf)7ΔΗ04653ΠΣ-Φ38.pdf702 Kb