Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τροποποίηση Υ.Α. περί "καθηκοντολογίου"

Με την ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014) τροποποιείται  η αρ. Φ.353.1.324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α "καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων [...] και των Συλλόγων Διδασκόντων" (γνωστής και ως "καθηκοντολόγιο" ) 

Το σημείο που τροποποιείται είναι το εξής : 

«Το Ε.Ω.Π (Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) . εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος.»

Η τροποποίηση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 192/Β/31-01-2014.

Επικαιροποίηση Προσωπικών Μητρώων

Προκειμένου να γίνει έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, γνώσης υπολογιστών, επιμόρφωσης κτλ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και οι  εκπαιδευτικοί και διοικητικοί αρμοδιότητας ΔΔΕ Αιτ/νίας να πράξουν σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα το αργότερο έως 07/02/2014. 

Ιδιαίτερα παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ή φορείς , που απουσιάζουν με κάθε είδους μακροχρόνια άδεια ή που υπηρετούν με ολική διάθεση σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας να επικοινωνήσουν με τους διευθυντές των σχολείων Δευτεροβάθμιας  στα οποία ανήκουν.

 

Οδηγίες για την Συγγραφή Πρακτικών Ανάληψης Υπηρεσίας στις Σχ. Μονάδες

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει υποδείγματα συγγραφής πρακτικών ανάληψης υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο της τοποθέτησής τους. 

Παρακαλούνται οι κκ Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να συμβουλεύονται τα υποδείγματα αυτά εφεξής. 

Ο νέος Nόμος 4210/A/2013

Ο Ν.4210/α/2013 είναι ο νόμος που τροποιοιεί μέρος των 

- Υπαλληλικού Κώδικα

- Ν.4057 ( για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων) 

- Ν. 4024 ( Ενιαίο Μισθολόγιο) 

- Ν. 4173 (Διαθεσιμότητα και Κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)

Όσον αφορά στις άδειες των δ.υ. οι κυριότερες αλλαγές είναι:

α. η κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας 

β. η μείωση των αναρρωτικών αδειών απο 10 σε 8 ( εκ των οποίων οι 6 από ιδιώτη γιατρό και οι 2 με υπ. δήλωση {αλλά όχι συνεχόμενες δύο με υπ. δήλωση} ) 

γ. Η απόδοση άδειας ανατροφής 9 μηνών και σε άνδρες δ.υ. των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ισχύς του Νόμου όμως ανάγεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Το ΦΕΚ με τις καταργούμενες ειδικότητες στην ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4172 που περιλαμβάνει τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν τις καταργήσεις 50 ειδικοτήτων της ΤΕΕ και τη διαθεσιμότητα καθηγητών. Οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται στο άρθρο 82.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (nomos-4172-13.pdf)ΦΕΚ του Ν.4172/13383 Kb

Αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο νόμο 4152/2013 στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:
α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο
από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»
β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ.
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (fek_2013_107a.pdf)ΦΕΚ 107 / τ.Α΄/ 9-5-2013348 Kb

Ομάδες Σχολείων και Όμορες Ομάδες Σχολείων

Γνωστοποιούμε προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών τις ομάδες σχολείων και τις όμορες ομάδες σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί που αφού κριθούν υπεράριθμοι απο το ΠΥΣΔΕ, επιθυμούν την άρση της υπεραριθμίας τους μπορούν να δηλώσουν οργανικά κενά της ίδιας ή (εφόσον δεν υπάρχουν οργανικά κενά στην ίδια ) και της όμορης ομάδας σχολείων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

Μειωμένο Ωράριο Εκπαιδευτικών με Αναπηρία

Ανακοινώνουμε την Διευκρινιστική επί Γνωμοδότησης του ΝΣΚ που αφορά στη μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών που οι ίδιοι ή τα τέκνο τους έχουν αναπηρία από 67% και πάνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 100%. 

Επισημαίνεται ότι η μείωση αφορά στο εργασιακό αλλά όχι στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και ανέρχεται σε μία ώρα ημερησίως. 

Μετατάξεις απο Β/θμια σε Α/θμια και 5ετής υπηρεσία.

Ενημερώνουμε τους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ05 -ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ18.41 και ΠΕ32 ότι σύμφωνα με νέα διευκρινιστική του ΥΠΑΙΘΠΑ ο χρόνος που έχουν παράσχει υπηρεσία σε σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι προσμετράται κανονικά στην συμπλήρωση της πενταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας ως 2/4/2013. 

Κατόπιν τούτων, εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με παλαιότερη διευκρινιστική δεν είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, τώρα έχουν εφόσον συμπληρώνουν την κρίσιμη πενταετία ως 2/4/2013. Κατ' εξαίρεση λοιπόν αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξής τους ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή ως 2/4/2013 , και ως 12.00 βραδινή μέσω φαξ στο 26310 50022 και μέσω email στο   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Συγκεκριμένα η  διευκρινιστική του ΥΠΑΙΘΠΑ αναφέρει : 

" Για τη συμπλήρωση των πέντε ετών εκπαιδευτικής  υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και 

α η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών -ωρομισθίων στην Α/θμια Εκπ/ση και 

β. η υπηρεσία που προσφέρθηκε απο τους εκπ/κούς στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης με διάθεση -απόσπαση." 

Αποδοχή Εγγράφων που συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση

Αναρτούμε προς ενημέρωση των πολιτών την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6341/18-02-2013  Υπουργική Απόφαση με τίτλο  " Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση , όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων.