Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Οργάνωση και Λειτουργία της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παζπαθεοδώρου:

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων που συνιστώνται σε αυτές.

2. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Συμβουλίου.
γ. Η μέριμνα για την τήρηση των ημερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συμβουλίου και της αποστολής των φακέλων των υποθέσεων στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες.
δ. Η τήρηση αρχείου των εκδικαζόμενων υποθέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ε. Η μέριμνα για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης στατιστικής αποτίμησης του έργου του Συμβουλίου.
στ. Η ενημέρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων.
ζ. Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των πάσης φύσεως εγγράφων στους εγκαλούμενους.
η. Κάθε άλλη ενέργεια που αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου.

3. Η Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στελεχώνεται με τη φροντίδα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στην αναφερόμενη Υπηρεσία με απόσπαση.

4. Από τους υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετούνται στη Γραμματεία ορίζονται ο Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με δύο (2) αναπληρωτές του, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για το διάστημα της θητείας του Συμβουλίου αυτού.