Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Συμπληρωματικές Οδηγίες για την Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας Δημοσίου

Ανακοινώνουμε συμπληρωματικές οδηγίες του ΟΠΑΔ για την διαδικασία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Δημοσίου. 

Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας Μονίμων Εκπαιδευτικών

Παραθέτουμε την εγκύκλιο του ΟΠΑΔ για την θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Δημοσίου καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική απογραφή, προκειμένου η ανωτέρω θεώρηση να είναι έγκυρη. 

Οργάνωση και Λειτουργία της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παζπαθεοδώρου:

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων που συνιστώνται σε αυτές.

2. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Συμβουλίου.
γ. Η μέριμνα για την τήρηση των ημερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συμβουλίου και της αποστολής των φακέλων των υποθέσεων στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες.
δ. Η τήρηση αρχείου των εκδικαζόμενων υποθέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ε. Η μέριμνα για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης στατιστικής αποτίμησης του έργου του Συμβουλίου.
στ. Η ενημέρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων.
ζ. Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των πάσης φύσεως εγγράφων στους εγκαλούμενους.
η. Κάθε άλλη ενέργεια που αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου.

3. Η Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στελεχώνεται με τη φροντίδα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στην αναφερόμενη Υπηρεσία με απόσπαση.

4. Από τους υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετούνται στη Γραμματεία ορίζονται ο Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με δύο (2) αναπληρωτές του, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για το διάστημα της θητείας του Συμβουλίου αυτού.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για Μετακινήσεις Προσωπικού.

Αναρτούμε την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων όπως αυτή ορίστηκε στον Ν. 4093/2012. 

 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (N. 4093/2012)

Ο Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ22/Α/2012) αναφέρεται στις διατάξεις από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για μισθοδοτικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών, μετακινήσεις και μετατάξεις καθώς και για την ίδρυση ή ανανέωση άδειας φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων.

Οι σελίδες που αφορούν θέματα του Υπουργείου Παιδείας είναι οι εξής: 1-15, 48-52, 56-66, 82-84.

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Εγκύκλιοι Μεταθέσεων

Για τη διενέργεια της μοριοδότησης των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται εν ισχύ οι ακόλουθες εγκύκλιοι μεταθέσεων που ρυθμίζουν τα επί μέρους κριτήρια: 

α. Για υπηρετήσεις έως 31/08/2002 η εγκύκλιος μεταθέσεων του 2001-2002

β. Για υπηρετήσεις από 01/09/2002 έως 31/08/2010 η εγκύκλιος μεταθέσεων του 2009-2010.

γ. Για υπηρετήσεις από 01/09/2010 και εφεξής η κάθε χρόνο τρέχουσα εγκύκλιος. 

Για το λόγο αυτό και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών δημοσιεύουμε τις δύο πρώτες εγκυκλίους (ετών 2001 και 2009).

Η εγκύκλιος μεταθέσεων του τρέχοντος σχολικού έτους θα αναρτηθεί αμέσως μόλις δημοσιευθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

Διευκρινήσεις σχετικές με την κατάταξη των ήδη υπηρετουντων την 01/11/2011

Το παρόν έγγραφο προσφέρει πληροφορίες για την κατάταξη σε βαθμό και την αναγνώριση υπηρεσίας των υπαλλήλων που ήδη την 01/11/2011 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4024/2011 - Ενιαίο Μισθολόγιο) υπηρετούσαν.

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων N.4057/2012

Ο νόμος 4057/2012 αναφέρεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (τι συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, πώς απαρτίζονται τα πειθαρχικά συμβούλια, ποια είναι η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κτλ)

Προεδρικό Διάταγμα 100/97

Το Προεδρικό Διάταγμα 100/97 τροποποιεί εν μέρει το Προεδρικό Διάταγμα 50/1996 και αναφέρεται επίσης σε τοποθετήσεις, μεταθέσεις και κρίση υπεραριθμιών των ειδικού τύπου σχολείων (όπως Μουσικά, Καλλιτεχνικά, ΣΜΕΑΕ κλπ).

Νόμος 3848/2010

Ο νόμος 3848/2010 "Αξιολόγηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και άλλες διατάξεις" αναφέρεται σε θέματα αξιολόγησης αλλά και υπηρέτησης, θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης και μοριοδότησης των εκπαιδευτικών καθώς και στο σύστημα αξιολόγησης και μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που διεκδικούν θέσεις ευθύνης.