Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Τοποθέτηση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων σε Σ.Κ.Α.Ε.

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και οι ωρομίσθιοι τοποθετούνται στα Σ.Κ.Α.Ε., όπου οφείλουν να παρουσιαστούν την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου να αρχίσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

Πίνακας κατάταξης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε πίνακα κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνουμε τα ονόματα των επιλεγέντων), καθώς και τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή των κλάδων - ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας μόνο την Τρίτη 07-12-2021, ώρα 09:00 π.μ., με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (η οποία και επισυνάπτεται).

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δ' Φάσης)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Τρίτη 16-11-2021 έως Πέμπτη 18-11-2021.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 143136/ΓΔ4/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ) Απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022» και το
συνημμένο πίνακα αυτής.

Ειδική πρόσκληση ΕΕΠ- ΕΒΠ

Την αριθ. πρωτ. 137686/Ε4/29-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) εδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ΄ Φάση)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ΄ Φάσης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Δευτέρα 01-11-2021 έως Τρίτη 02-11-2021.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Β΄ Φάση)

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης.

Οι Αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από αύριο Παρασκευή 01-10-2021 έως τη Δευτέρα 04-10-2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση αντικειμένων στις κατευθύνσεις Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων και ειδικότερα:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
• Για το μάθημα «Κινηματογράφος»
β) Κατεύθυνση Χορού
• Για το μάθημα «Κλασικός Χορός»
• Για το μάθημα «Σύγχρονος Χορός»
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
καλεί
τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία (έως είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως) στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Γέρακα, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης, Περιστερίου, και στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια Αθηνών, Αργολίδας, Έδεσσας, και Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2021-2022, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού,
από την Τετάρτη 28/9 και ώρα 14:00 έως και τη Δευτέρα 4/10/2021 και ώρα 14:00,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. - (https://iep.edu.gr/services/mitroo), η οποία περιέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρακαλούμε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα-ΣΜΕΑΕ τοποθέτησης να καταθέσετε ,εφόσον διαθέτετε, αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού για μισθολογική κατάταξη και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία, στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθουν.

Τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.