Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσληψη 99 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις ενενήντα εννέα (99) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pros de eae 04 10 2012.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Πρόσληψη 392 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις τριακοσίων ενενήντα δύο (392) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pros de eae 01 10 2012.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία

Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων αυτών.

Οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές θα παρουσιαστούν από 26-09-2012 έως και 28-09-2012 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που ανήκουν τα Μουσικά Σχολεία στα οποία προσλαμβάνονται, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013.

Δείτε τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2012-2013.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Οριστικοί πίνακες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε τους πίνακες στη συνημμένη απόφαση.

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 106358/Γ6/13-9-2012 με θέμα "Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013".
 
Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Προσωρινοί πίνακες του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά κλάδο με σειρά κατάταξης

Συνημμένα θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά κλάδο με σειρά κατάταξης. Στους πίνακες δεν εντάσσονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα  με το συνημμένο αρχείο.

Οι πίνακες θα οριστικοποιηθούν μετά την παρέλευση χρόνου ενστάσεων επτά (7) εργάσιμων ημερών έως και 21-9-2012. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στα Γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας (προς ΠΥΣΕΕΠ Δυτ.Ελλάδας), Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ.26222, Πάτρα.

Πρόσληψη αναπληρωτών στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και οι οποίοι τοποθετούνται στις περιοχές των νομών που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους, για να καλύφουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσληψη αναπληρωτών στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών σχολ. έτους 2012-2013 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2012-2013 των κλάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων.

Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών/ένταξης στους πίνακες διορισμών να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 13-08-2012 μέχρι και 17-08-2012, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθ. 93151/Δ1/10.08.2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-8Η5) έγγραφο.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την  υποβολή ενστάσεων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και στον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν , από 8/8/2012 μέχρι και 17/8/2012.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών...

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται οι εκπαιδευτικοί - κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2012-2013 για τις δομές της ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας...