Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων των αναπληρωτών / ΕΕΠ / ΕΒΠ για τους μήνες Μάρτιου και Απριλίου

Διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων  των αναπληρωτών / ΕΕΠ / ΕΒΠ για τους μήνες Μάρτιου και Απριλίου

  1. Για τον μήναΜΑΡΤΙΟ τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια   πρέπει να είναι συμπληρωμένα μόνο έως τις 10/03/2020, δηλαδή η στήλη  «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» θα συμπληρώνεται  έως τις 10/03/2020, όχι από τις 11/03/2020 και μετά.

Τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια θα είναι υπογεγραμμένα από τους Διεύθυντες των σχολικών μονάδων.  Με την επιστροφή των αναπληρωτών  θα συνυπογράφονται και από τους αναπληρωτές.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα  INVOICES θα γίνει αποκλειστικά και μόνο όταν θα έχει υπογραφή  και  του  αναπληρωτή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Στις περιπτώσεις όπου ο αναπληρωτής έχει κάποια μακροχρόνια άδεια ασθένειας ή  άδεια κύησης,  μητρότητας (τοκετού ή λοχείας) ή ανατροφής. Αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια θα συμπληρώνονται για το διάστημα από τις 11/03/2020 έως 31/03/2020.

(Προηγήθηκε ενημέρωση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις περιπτώσεις αυτές στο  anaplirotesait@sch.gr. Σε περίπτωση που δεν  έχετε ενημερώσει παρακαλώ να μας ενημερώσετε άμεσα)

Η ανάρτηση των Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων για τον μήνα  Μάρτιο  θα είναι εφικτή από Τρίτη 12/05/20202.

 

  1. Για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ  ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ και ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Θα τηρούνται Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια για τους αναπληρωτής που έχουν μακροχρόνια άδεια ασθένειας ή   άδεια κύησης,  μητρότητας (τοκετού ή λοχείας) ή ανατροφής  τότε  η στήλη  «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» θα συμπληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη αιτιολογία στην στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ».

Η ανάρτηση των Απουσιολογίων / Παρουσιολογίων για τον μήνα  Απρίλιο  θα είναι εφικτή από Τρίτη 13/05/20202 και θα είναι μόνο για τους αναπληρωτές με τις προαναφερόμενες άδεις.

 

 

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, 

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)." δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

 

 

 

 

 

Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Η απόφαση σε μορφή pdf

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Επισυνάπτεται Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικέ μονάδες Α' θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης, που έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση στο πλαίσιο της 133081/Ε1/28-8-2019 εγκυκλίου, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020,

                                                                από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Επιλεγέντες για Ενισχυτική Διδασκαλία 2019 - 2020

 

 

 

Μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών για το πρόγραμμα "ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ", σας παραθέτουμε συμπληρωματικό Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών ΚΛ ΠΕ02 & ΠΕ03 για το πρόγραμμα ΕΔ και παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, στις 10:00 π.μ.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις ώρες Ειδικοτήτων (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΩΡΩΝ 2019_2020_ΑΙΤ_ανακοινοποίηση)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο Αρχείο excel «ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2019-2020» να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι στις 10:00 το πρωί την Παρασκευή 13/12/2019, προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης), στα πλαίσια της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20».

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66), και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 29 Νοεμβρίου 2019 έως και 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών και Παραπεμπτικά Έγγραφα

Ανακοινώνουμε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

α.τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπ/κοί που προσλαμβάνονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και 

β.τα παραπεμπτικά έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να εκδώσουν ιατρικές βεβαιώσεις από παθολόγο/γενικό ιατρό και ψυχίατρο. 

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των κατωτέρω. 

Διπλασιασμός Μορίων Αναπληρωτών Εκπ/κών

Ανακοινώνουμε σχετική εγκύκλιο για τον διπλασιασμό μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.