Δείτε εδώ...

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Δήλωση περιοχών προτίμησης αναπληρωτών / ωρομισθίων.

Ανακοινώνουμε την υπ αριθμ.: 139940/Ε2  Υ.Α.  Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαι- δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπλη- ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολι- κού έτους 2017-2018», 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο- ντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πί- νακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ- τικών σχολ. έτους 2017-2018, β) Πρόσκληση εκ- δήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» και 63498/Ε2/ 12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφι- ων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι- κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομί- σθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2017- 2018» υπουργικών αποφάσεων.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Eπισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΚΔ04653ΠΣ-ΩΥ0.pdf)ΩΚΔ04653ΠΣ-ΩΥ0.pdf576 Kb

Εγκύκλιοι προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2017-2018

Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας τις προσκλήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κων (γενικής εκπ/σης, μουσικών και ΕΑΕ) σχολικού έτους 2017-2018.

Απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Σ.Κ.A.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σχολικού έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε απόφαση τοποθέτησης ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Σ.Κ.Α.Ε. αρμοδιότητάς μας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΗΚΓ4653ΠΣ-74Ω.pdf)ΨΗΚΓ4653ΠΣ-74Ω.pdf568 Kb

Aνάρτηση πινάκων που αφορούν την ενισχυτική διδασκαλία

Σας επισυνάπτουμε:

α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων),

β) πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ανά ΣΚΑΕ, και

γ) υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης.

Υποβολή αιτήσεων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για Ενισχυτική Διδασκαλία

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 και ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεραμένοι στους κυρωμένους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και επιθυμούν να ασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολ. έτος  2016-2017.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από Τετάρτη 14-12-2016 έως και Παρασκευή 16-12-2016

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα πρέπει κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους να προσκομίσουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών σχ. έτους 2016-2017

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες αναπληρωτών- ωρομισθίων σχολικού έτους 2016-2017.

Για να δείτε τη σειρά σας στους πίνακες πατήστε εδώ

Πρόσκληση Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Σύμφωνα με την 118640 / Δ3/19-07-2016 Υ.Α. καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους: α) ΠΕ 21 & ΠΕ 26 , ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 και β) οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ 1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. 

Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22/7/2016 μέχρι 29/7/2016.

 

 

 

«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Υ.Α. καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.