Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Οδηγίες παραλαβής καταχωρισμένων αιτήσεων μετάθεσης

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι απο 06/02/2013 έως 15/02/2013 μπορούν να βλέπουν τις καταχωρισμένες ηλεκτρονικά αιτήσεις μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. Τις αιτήσεις αυτές θα βρουν στον υποφάκελο e-φάκελος του personalinfo και ΟΧΙ στην αρχική σελίδα του personalinfo. 

Ακολουθούν οδηγίες τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά! 

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την αριθμ. 7653/Δ/18.1.2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

     Στο επισυναπτόμενο έγγραφο δίδονται διευκρινίσεις για όσους επιθυμούν μετάθεση από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή άλλης περιοχής καθώς και από ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης ή το αντίστροφο.

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-2013

     Το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ. με την αριθμ. 10546/Δ1/24-01-2013 εγκύκλιό του συμπληρώνει, διορθώνει και διευκρινίζει την αριθμ. 7653/Δ2/18-01-2013 εγκύκλιό του «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 2012-13, σε εφαρμογή των άρθρων 39 παρ. 5 γ δεύτερο εδάφιο, 46 παρ. 1 στ’ και 52 του νομοσχεδίου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και την Αποστολή των Αιτήσεων Μετάθεσης.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες του συνημμένου εγγράφου προκειμένου να υποβάλουν   αιτήσεις Μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ , αιτήσεις Μετάθεσης σε  Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά Σχολεία και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ  καθώς  και Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης. 

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις Μετάθεσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ καθώς και οι αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του personalinfo  του συστήματος ενημέρωσης ΑΘΗΝΑ.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2013

Ανακοινώνουμε την εγκύκλιο μεταθέσεων του τρέχοντος έτους ( 2013 ) καθώς και τα σχετικά έντυπα. 

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι οι αιτήσεις θα υποβληθούν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  μέσω του συστήματος Αθηνά. Θα ακολουθήσουν οδηγίες εντός των αμέσως επόμενων ημερών. 

Αυτοδίκαιη Ένταξη Εκπ/κών Δ.Ε. στις νέες περιοχές Μετάθεσης.

Ανακοινώνουμε την αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δ.Ε. (εχόντων οργανική θέση και τελούντων στην διάθεση ΠΥΣΔΕ ) στις νέες περιοχές μετάθεσης. Η Αυτοδίκαιη Ένταξη έγινε δυνάμει της αρ.4728/Δ2/14.01.2013 Υ.Α.. 

Δείτε την Υ.Α. στο επισυναπτόμενο έγγραφο :

Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτερο− βάθμιας Εκπαίδευσης

Καταργήθηκαν όλες οι προγενέστερες αποφάσεις καθορισμού περιοχών μετάθεσης της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και επανακαθορίστηκαν από το ΥΠΑΙΘΠΑ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Δ.Ε. οι περιοχές μετάθεσης.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταργήθηκαν οι περιοχές ανά νομό και καθορίστηκε ώστε οι νομοί Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας να αποτελούν ο καθένας μια περιοχή.

Δείτε αναλυτικά το συνημμένο σχετικό ΦΕΚ.

Συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την υπ’ αριθμ. 133470/Δ2/26-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85, Ν. 2525/97, Ν.3255/04, Ν. 3687/08, Ν. 3848/10 και τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/308Α/20548/01-08-2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/51/οικ.18881/14-08-2012 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., διορίζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.10 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση με διετή δοκιμαστική θητεία, με βαθμό ΣΤ' και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τοποθετούνται στις περιοχές, που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα κάθε διοριζόμενου.

Οι διορισμοί ανά κλάδο και κατηγορία διορισμών έχουν ως εξής:
Α. Από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (60%): 

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων
 • 14 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών  
 • 9 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών
 • 4 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών
 • 2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.04-Βιολόγων
 • 2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.05-Γεωλόγων
 • 1 εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ10-Κοινωνιολόγων
 • 4 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων
 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ12.06-Ηλεκτρονικών –Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγων

Β.  Κατόπιν ανακατανομής και ανακαθορισμού των θέσεων για διορισμό εκπαιδευτικών, με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, επειδή δεν καλύφθηκαν στο σύνολό τους, μετά τους τελευταίους διορισμούς,

i. Από τον πίνακα του 24/μήνου:

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών

ii. Από τις ειδικές κατηγορίες:

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών (2 από τον πίνακα Α και 1 από τον πίνακα Γ)

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Συνημμένα το ΦΕΚ διορισμού.

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων

Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΘΠΑ απάντησε με το συνημμένο έγγραφο σε ερωτήματα σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων κατ’ εφαρμογή του Ν. 3848/2010 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2010 και μετά.

Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών

Από τη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α' - Διορισμών, του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ανακοινώθηκαν οι διορισμοί εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04 και ΠΕ12.08 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση και το ΦΕΚ διορισμού.