Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων

Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΘΠΑ απάντησε με το συνημμένο έγγραφο σε ερωτήματα σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων κατ’ εφαρμογή του Ν. 3848/2010 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2010 και μετά.

Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών

Από τη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α' - Διορισμών, του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ανακοινώθηκαν οι διορισμοί εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04 και ΠΕ12.08 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση και το ΦΕΚ διορισμού.

Εγκύκλιοι Διορισμών 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  ανακοινώνεται ότι,  σε εφαρμογή των αριθμ.  96583/Δ2/24-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9) και    96580/Δ2/24-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΛΔΔ) σχετικών εγκυκλίων, καλούνται να υποβάλουναίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2012-2013  από 27.08.2012 έως και 29.08.2012, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν:

Διαβάστε περισσότερα: Εγκύκλιοι Διορισμών 2012-2013

Ανακοινοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2012-2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 3848/2010, με την αριθμ.  91856/Δ2/08-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ69-3ΛΡ) εγκύκλιο, καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03και ΠΕ04 (οι ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04) που α) είναι γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) έχουν ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και έχουν  συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού γ) είναι γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη και κατάταξή τους σε πίνακα διορισμών της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοινοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και...

Τελική ανακοίνωση μορίων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Ανακοινώνουμε τα μόρια βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων ανά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης με φθίνουσα σειρά και κατόπιν των τελικών διορθώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Τελική ανακοίνωση μορίων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Ανακοινοποίηση μορίων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης (11/04/12)

Ανακοινοποιούμε, ως προς τις εγγραφές που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα, τα μόρια βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης των εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (moria_3.xls)moria_3.xls0 Kb