Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Oλοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.

Oλοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.

 

Ενημερώνουμε  τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ εκτός ΤΕ και ΔΕ (δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος) που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους  για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 στη Διεύθυνσή μας, ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 02-04-2020 για να βεβαιωθούν ότι τα προσόντα τους είναι ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνσή μας ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ δικαιολογητικά που εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι με ημερομηνία μεταγενέστερη της 28ης Φεβρουαρίου 2020, καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

1)  Σεμινάρια ΑΕΙ με χρονική διάρκεια μικρότερη των 7 μηνών ή των 300 ωρών και χωρίς βεβαίωση για ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης, δεν καταχωρίστηκαν. Ομοίως δεν καταχωρίστηκαν επιμορφώσεις/σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 28-02-2020, καθώς και σεμινάρια ιδιωτικών φορέων.

2) δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με τίτλους που δε συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΑΣΕΠ (π.χ. πιστοποιητικά επιπέδου Β1 ή πιστοποιητικά φορέων μη εγκεκριμένων από ΑΣΕΠ), σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο (Βλέπε λίστα ΑΣΕΠ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019).

3)  δεν καταχωρίστηκαν τίτλοι σπουδών εξωτερικού που δε φέρουν πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

4)  δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης  για μοριοδότηση τέκνων που στην περίπτωση διαζευγμένων ή άγαμων  δεν συνοδεύονταν από δικαστική  απόφαση για την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων.

5)  Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση. Συνεπώς, η εκκρεμότητα που υφίσταται δε θα επηρεάσει την κατάταξή τους.

6) Οι  αιτηθείσες προσθήκες/διορθώσεις δημοσίων εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών  έχουν καταχωρισθεί και αφού ελεγχθούν από το  ΟΠΣΥΔ θα προστεθούν από το ΥΠΑΙΘ και θα είναι ορατές αργότερα

7) Σημειώνουμε ότι η παιδαγωγική επάρκεια για τις καθηγητικές σχολές δεν είναι αυτοδίκαιη για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 και απαιτείται πλέον βεβαίωση σύμφωνα με τον ν. 4589/19 από τις σχολές τους.

8) Παρακαλούμε να μην γίνονται αιτήματα για αλλαγή ημερομηνιών σε πτυχία ή για τροποποίηση τίτλων σεμιναρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην ειδική αγωγή γιατί δεν τα τροποποιεί το ΥΠΑΙΘ.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

Καλή Επιτυχία!

Τμήμα Γ’ Προσωπικού Δ/νσης Δ.Ε Αιτωλ/νίας