Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της επίταξης

Ύστερα από αιτήματα-τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών, που για σοβαρούς λόγους ζητούν άδεια μίας ή περισσότερων ημερών, το ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλε σχετική διευκρίνηση.

Σύμφωνα με αυτή τα σχετικά αιτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους διευθυντές των λυκείων, αφού ερευνηθεί και αξιολογηθεί η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σταθμίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη σοβαρότητά τους, να κρίνεται η ικανοποίηση ή μη του αιτήματος βάσει των κείμενων και εφαρμοζόμενων διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε αφενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και αφετέρου τις εκπαιδευτικές και λοιπές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών.

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Κεφ. ΣΤ' του ν. 4075/2012 (Α'89)

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 48-54 του κεφ. ΣΤ' του ν. 4075/2012 (Α'89), προσαρμόσθηκε η εθνική μας νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2012, "σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ".

Το κείμενο του νόμου μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5638.pdf

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – υποτρόφους ΙΚΥ για το σχολικό έτος 2012-2013

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, και οι οποίοι έχουν λάβει έως και 14-3-2012 άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό – εξωτερικό, λόγω λήψης υποτροφίας από το ΙΚΥ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 62531/Δ1/1-6-2011 εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ, να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ που ανήκουν οργανικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση σπουδών

Για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών.  Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των εν λόγω αδειών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της επισυναπτόμενης  εγκυκλίου.

Διαβάστε περισσότερα: Άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση σπουδών

Αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Συνημμένα θα βρείτε την αριθ. πρωτ. 1470/22-12-2008 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, η οποία έγινε δεκτή από το ΥΠδΒΜΘ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Γνωμοδότηση άδειες αναπλ-ωρομ.pdf)Γνωμοδότηση0 Kb