Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Κεφ. ΣΤ' του ν. 4075/2012 (Α'89)

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 48-54 του κεφ. ΣΤ' του ν. 4075/2012 (Α'89), προσαρμόσθηκε η εθνική μας νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2012, "σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ".

Το κείμενο του νόμου μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5638.pdf

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο