Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Έντυπα Νεοδιόριστων

Ανακοινώνουμε τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί που διοριστηκαν στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και να έχουν μαζί τους και να τα συνυποβάλουν  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατά την ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία τους. 

Εννοείται πως θα συμπληρωθούν κατά περίπτωση μόνο τα έντυπα που αφορούν εις έκαστον ( πχ αν δεν έχει κάποιος μεταπτυχιακό δεν χρειαζεται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου).