Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη

Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3, παρ.3 αναφέρει:

“Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.”

Δηλαδή για να πάρεις το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη πρέπει να έχεις ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια.

Εκτύπωση ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών

Στα πλαίσια της αναβάθμισης λειτουργιών και δυνατοτήτων του συστήματος "ΑΘΗΝΑ" σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών από τους ενδιαφερόμενους.

Οι μισθοδοτούμενοι που κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος έλαβαν αμοιβές οποιουδήποτε τύπου από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που χρησιμοποιεί το σύστημα "ΑΘΗΝΑ" μπορούν να παραλάβουν την ετήσια βεβαίωση αποδοχών με τους τρεις παρακάτω τρόπους:

1. Από την ιστοσελίδα του προσωπικού τους μητρώου (Personal Info >> καρτέλα e-Φάκελος)

2. Από τα σχολεία που υπηρετούσαν ή υπηρετούν.

3. Από το Τμήμα Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε σχετικές οδηγίες για την εκτύπωση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
(26310) 50064, 50031, 50067, 50044.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Βεβαιωση_Αποδοχων.pdf)Βεβαιωση_Αποδοχων.pdf261 Kb

Βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 2012

Σας ενημερώνουμε ότι οι Βεβαιώσεις αποδοχών για το οικονομικό έτος 2012 έχουν ήδη ετοιμαστεί από την Υπηρεσία μας.

Θα δοθεί δυνατότητα εκτύπωσής τους μέσα από το σύστημα Personal Info αλλά και από το σχολείο μέσω του συστήματος "ΑΘΗΝΑ".

Η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης της παραπάνω λειτουργίας θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ψηφίστηκε τροπολογία για τον Α βαθμό των Σχολικών Συμβούλων

Τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροποποιεί το άρθρο 33 του ν. 4038/2012 και τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθμό, που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄226), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, όπως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α΄ Βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.»

Τι όριζε το Άρθρο 33 που τροποποιείται

Το Άρθρο 33 του ν. 4038/2012 που τροποποιείται ορίζει τα εξής:

1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και  τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό Α΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου

Στο αριθ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4024/2011».

Κατ' εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις καταβολής οδοιπορικών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής τους.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Βεβαίωση εργοδότη για ασφαλισμένους ΤΣΜΕΔΕ

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπ/κους του σχολείου σας, που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση athena.net.gr/athena/personalinfo έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις εργοδότη προς το ΕΤΑΑ.

Διαβάστε αναλυτικά στο συνημμένο.

Ατομικός έλεγχος στοιχείων μισθοδοσίας

Επειδή η μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. της Αιτ/νίας υπολογίζεται από τον Ιανουάριο του 2013 από το σύστημα ATHENA, κάνουμε ένα γενικότερο έλεγχο στα στοιχεία και τις μισθοδοσίες των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις σχολικές μονάδες του πρώην 2ου Γραφείου Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχίας).

Γι’ αυτό και παρακαλούμε τους μισθοδοτούμενους να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ATHENA και για οποιοδήποτε πρόβλημα – ερώτηση – αλλαγή να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του PERSONALINFO (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo) του συστήματος ATHENA.

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2012

Το επίδομα Χριστουγέννων (μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών) θα καταβληθεί στις 14-12-2012.

Από 1/1/2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012.

 

Άδεια άνευ αποδοχών Εισφορές ΟΠΑΔ

Κοινοποίηση εγγράφου του ΟΠΑΔ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών με άδεια άνευ αποδοχών.

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και συγκεκριμένα από την 22η Δι/νση Μισθολογίου δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την αποζημίωση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και τα οδοιπορικά έξοδα.

Δείτε συνημμένα το σχετικό έγγραφο.