Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ψηφίστηκε τροπολογία για τον Α βαθμό των Σχολικών Συμβούλων

Τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροποποιεί το άρθρο 33 του ν. 4038/2012 και τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθμό, που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄226), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, όπως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α΄ Βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.»

Τι όριζε το Άρθρο 33 που τροποποιείται

Το Άρθρο 33 του ν. 4038/2012 που τροποποιείται ορίζει τα εξής:

1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και  τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό Α΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.