Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

 

Ανακοίνωση σχετική με τους τίτλους σπουδών MASTER INTEGRATED

 

 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με την 3 ε της  204654Ε1/24-2-019 Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα:

"Προσκομισθέντα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών (ηλεκτρονικών) αιτήσεων της κατά περίπτωση προκήρυξης του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη."

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ