Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΤΕ16

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με την απόφαση:

106513/Ε1/2-9-2022 (ΦΕΚ 2211/τ.Γ’/8.9.2022) του Υπουργείου Παιδείας

καλούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας - Κύπρου 20, Μεσολόγγι - από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου2022, από 9.00 π.μ έως και 14.00.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθετε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών, ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού σας [άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)]. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει, αποκλείεσθε από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο "Ανακοίνωση διορισμού-ΤΕ16 Μουσικών.pdf").

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.