Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την υπ’ αριθμ. 133470/Δ2/26-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85, Ν. 2525/97, Ν.3255/04, Ν. 3687/08, Ν. 3848/10 και τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/308Α/20548/01-08-2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/51/οικ.18881/14-08-2012 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., διορίζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.10 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση με διετή δοκιμαστική θητεία, με βαθμό ΣΤ' και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τοποθετούνται στις περιοχές, που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα κάθε διοριζόμενου.

Οι διορισμοί ανά κλάδο και κατηγορία διορισμών έχουν ως εξής:
Α. Από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (60%): 

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων
 • 14 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών  
 • 9 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών
 • 4 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών
 • 2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.04-Βιολόγων
 • 2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.05-Γεωλόγων
 • 1 εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ10-Κοινωνιολόγων
 • 4 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων
 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ12.06-Ηλεκτρονικών –Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγων

Β.  Κατόπιν ανακατανομής και ανακαθορισμού των θέσεων για διορισμό εκπαιδευτικών, με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, επειδή δεν καλύφθηκαν στο σύνολό τους, μετά τους τελευταίους διορισμούς,

i. Από τον πίνακα του 24/μήνου:

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών

ii. Από τις ειδικές κατηγορίες:

 • 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών (2 από τον πίνακα Α και 1 από τον πίνακα Γ)

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Συνημμένα το ΦΕΚ διορισμού.