Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων των υπό κατάργηση κλάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

 

Αρχικά θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας λύπη για το βίαιο αποχωρισμό μας με συναδέλφους που εργαστήκαμε πλάι - πλάι ο ένας στον άλλο για την πρόοδο της Ελληνικής εκπαίδευσης και το καλό χιλιάδων μαθητών.      

 

Παρακαλούμε αυτούς τους συναδέλφους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες (βλέπε επισυναπτόμενο πίνακα) να διαβάσουν με ιδιαίτερη προσοχή το αριθμ. 93489/Δ2/12-07-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που τους αφορά.

 

Οι εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν σε κάποια από τις 5 περιπτώσεις του εγγράφου καθώς και όσοι έχουν αποκτήσει δεύτερη ειδικότητα,  να  υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση εμπίπτουν.

 

Η πρωτότυπη αυτή υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να κατατεθούν στη Διεύθυνσή μας οπωσδήποτε μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.