Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τροποποίηση προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ [ΑΔΑ ΨΦΠΦ4653ΠΩ-ΚΣΠ]

Σας επισυνάπτουμε την με αριθμ. Φ251/118227/Α5/12-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΔ54653ΠΣ-ΓΑ7) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018", καθώς και την Απόφαση του ΥΝΑΝΠ, με θέμα:  " Τροποποίησης της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018»  (ΑΔΑ:ΨΦΠΦ4653ΠΩ-ΚΣΠ).