Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίας

Eπισυνάπτουμε:

1) την με αριθμ. Φ32.3/7592/28-07-2017 (ΑΔΑ: 71ΘΣ4653ΠΣ-9ΣΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: ΄΄Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας΄΄, και 

2) το με αριθμ. ΦΕ7Β/5717/28-07-2017 έγγραφό μας, με θέμα: ΄΄Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίας΄΄