Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.- Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) μερική διάθεση εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αριθμ. 26/05-09-2018, 27/07-09-2018 και 28/10-09-2018 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, και

β) ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε., σύμφωνα με τις αριθμ. 27/07-09-2018 και 28/10-09-2018 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.