Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. ανάκληση μερικής διάθεσης, τροποποίηση μερικής διάθεσης και μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
5. ανάκληση ορισμού Υπεύθυνης Εργαστηρίου Κατεύθυνσης,

6. τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 56/06-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.