Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 43/15-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια))

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Aνακοινοποιημένο πίνακα), και

2. ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα σχολεία διάθεσής τους το συντομότερο δυνατό.