Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46«Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.»του ν. 4692/2020 (ΦΕΚΑ ́111), όπως τροποποίησε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α ́102), καλούνται:


τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθείστους τελικούς αξιολογικούς πίνακεςκατάταξηςΓ1 ́τωνκλάδωνΠΕ23-ΨυχολόγωνκαιΠΕ30-ΚοινωνικώνΛειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο

ΦΕΚ 3211/2021της2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ
να υποβάλουν αίτηση, μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)(https://opsyd.sch.gr/),για πρόσληψη ως αναπληρωτέςπλήρους ωραρίουγια τοσχολικό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης,


από τηνΤετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14Φεβρουαρίου 2022.