Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικήςκαι Υποστήριξης»τουν. 4547/2018(Α’ 102),όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ.104627/ΓΔ5/7-8-2020(Β ́ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα

«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,μελών Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π.»καλούνται οι εγγεγραμμένοιστους:


(α)τελικούς αξιολογικούςπίνακες κατάταξης Α ́υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ1ΓΕ/2019(Γ ́ 1588/14-7-2021)και 2ΓΕ/2019(Γ ́1653/23-7-2021καιΓ ́1694/28-7-2021),κατηγορίαςΠΕ,και

(β)τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξηςΒ ́και τους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες[παρ.4 τάρθρου58τουν.4589/2019]υποψήφιωνεκπαιδευτικώνκλάδων/ειδικοτήτωνΠρωτοβάθμιαςκαι
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σηςμε εξειδίκευση στην ΕΑΕτης αριθμ.3ΕΑ/2019Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.(Γ ́937/19-6-2020), κατηγορίας ΠΕ, όπως, κατά περίπτωση, αναμορφώθηκαν και ισχύουν,
με βάση και ταδιαθέσιμαπρος κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν,να υποβάλουν αίτηση,μέσω τηςδιαδικτυακής πύληςτου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ιστοσελίδα:https://opsyd.sch.gr/),γιαπρόσληψήτουςωςαναπληρωτών,πλήρουςή/και
μειωμένου ωραρίουσε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων,για το σχολικό έτος 2021-2022,


από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022