Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Ανανέωσης της άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίων Δ.Ε. και των Κ.Ξ.Γ. για το σχολικό έτος 2012-2013

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης για ανανέωση της άδειας, κατατίθεται παράβολο Δημοσίου Ταμείου σε μορφή διπλότυπου είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ στον ΚΑΕ 3444 αξίας 15 ευρώ για κάθε ημέρα εκπρόθεσμης ανανέωσης αυτής (άρθρο 66 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2545/1940).

Όταν δεν υποβληθεί η αίτηση, η άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δ.Ε. – Κ.Ξ.Γ. παύει να ισχύει.