Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 11:42

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου86του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ
190 Α ́)καλούνται:

α)τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθείστους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης Γ1 ́ τωνκλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,ΠΕ28-ΦυσιοθεραπευτώνκαιΠΕ30-
Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ 1271/Γ ́/13-8-2020καιτων
κλάδωνΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,ΠΕ23-Ψυχολόγων καιΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών
όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ586/Γ ́/12-3-2021της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β)τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθείστον τελικό αξιολογικό πίνακα
κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκεαναμορφωμένοςστο ΦΕΚ 364/Γ ́/22-2-2021
της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ)οι εκπαιδευτικοίκλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικήςπουέχουν ενταχθεί στοντελικόαξιολογικόπίνακα
κατάταξηςΑ ́της2ΓΕ/2019προκήρυξηςτουΑΣΕΠόπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1694/Γ ́/28-7-2021
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο109του ν.4842/2021(ΦΕΚ190Α ́)και

δ)οι εκπαιδευτικοίκλάδουΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμωνπουέχουν ενταχθεί στον τελικό
αξιολογικό πίνακα κατάταξης
A ́της1ΓΤ/2020προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2679
/Γ ́/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο110του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α ́),
να υποβάλουν αίτηση,μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)(https://opsyd.sch.gr/)για πρόσληψη
ως αναπληρωτέςμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)για τοδιδακτικόέτος 2021-2022σε:

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής,γενικήςκαι επαγγελματικήςεκπαίδευσης

ΚέντραΔιεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕΔΑΣΥ)

                   από τηνΠέμπτη 9έως και τηΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου2021.


 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΕΠ_ΕΒΠ_Παραρτήματα Ειδικής.xls)ΕΕΠ_ΕΒΠ_Παραρτήματα Ειδικής.xls81 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΕΠ-ΕΒΠ_8-12_Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ.pdf)ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΕΠ-ΕΒΠ_8-12_Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ.pdf944 Kb