Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1765/τ.Β ́/8-5-2020 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ.52840/ΓΔ4/08-05-2020Υ.Α.

με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020»  που αφορά τις απουσίες των

μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, και δεν θα

ληφθούν υπόψη για τονχ αρακτηρισμότηςφοίτησήςτους,εφόσονογονέαςήκηδεμόναςτουςήοιίδιοι/ες,

εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,που θα αναγράφει τα οριζόμενα στην εν λόγω

απόφαση.