Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Ενεργοποίηση Λειτουργικότητας Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool

Σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη

διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, στο Π.Σ. του myschool έχειήδη υλοποιηθεί λειτουργικότηταπου επιτρέπει τη

δημιουργία ενός αρχείου excel με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την δημιουργία ηλεκτρονικού

μηνύματος(e-mail), ώστε να σταλεί η βαθμολογία όλων των μαθητών/τριών στους κηδεμόνες τους ηλεκτρονικά χωρίς την

ανάγκη φυσικήςπαρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.