Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του»

ΚΑΙ

«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».