Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Επιβολή μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων- ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 783/10-03-2020 δημοσιεύτηκε:
η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10-03-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.»