Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Ανασύνταξη αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Επισυνάπτεται αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.