Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 24/22-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε εναπομείναντα οργανικά κενά,

β) Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Επίσης το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε τη διαγραφή του κενού ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) λαμβάνοντας υπόψη τα Τμήματα που λειτούργησαν ανά τάξη την τρέχουσα σχολική χρονιά, δηλαδή Τμήματα για την Α΄ Τάξη, Τμήματα για την Β΄ Τάξη και 2 Τμήματα για την Γ΄ Τάξη καθώς και την με αριθμ. 74181/Δ2/15-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2265/τ.Β΄/12-06-2020) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου».