Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις

Σε συνέχεια της με αριθμ. 23418/Ε4/17-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0) Απόφασης της Προϊσταμένης της της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 241/τ.Γ΄/09-03-2020 καλούμε τα νεοδιόριστα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.