Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 3/30-01-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 5. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 6. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).
 7. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 8. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη).
 9. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 10. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 3/30-01-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (ΙΖΕΠ), βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2~.doc) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (ΙΖΕΠ), βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2~.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 3η-2020~.doc) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 3η-2020~.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρωτών στα ΕΠΑΛ , βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2020~.doc) αναπληρωτών στα ΕΠΑΛ , βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2020~.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ως προς την ανάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 3η του 2020~.doc) ως προς την ανάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 3η του 2020~.doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη_3η του 2020.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη_3η του 2020.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη_3η) - 2020.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη_3η) - 2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 3η) - 2020.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 3η) - 2020.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική διάθεση_εκπαιδευτικών (Πράξη 3η) -2020.doc)Μερική διάθεση_εκπαιδευτικών (Πράξη 3η) -2020.doc19 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (ΣΤ΄ Φάσης)  Πράξης 3η-2020.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (ΣΤ΄ Φάσης) Πράξης 3η-2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 3-2020.doc)Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 3-2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (Ε΄ Φάσης) Πράξης 3-2020.doc)Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (Ε΄ Φάσης) Πράξης 3-2020.doc22 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 3η) - 2020.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 3η) - 2020.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 3η) - 2020.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 3η) - 2020.doc13 Kb