Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. ανάκληση απόσπασης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. απόσπαση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ανακοινοποιημένος πίνακας)

4. τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένωνστη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά,

5. ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε τμήματα ένταξης,

6. ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,

7. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

8. ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 42/13-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν, αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.