Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε

Σας επισυνάπτουμε:

1. έγγραφο που αφορά το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και τη λύση των υπεραριθμιών.

2. αίτηση - δήλωση κρίσης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού.

3. πίνακες με τα οργανικά κενά και πλεονάσματα.

4. την εγκύκλιο που λήφθηκε υπόψη για τη σύνταξη των πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων.

5. τους πίνακες Α΄ σε ώρες.