Δείτε εδώ...

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ
  Ημ/νια: 17/10/2019 14:24:39
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΜΟΣ4653ΠΣ-ΥΦΚ
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΞΕΙΔ
  Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΞΕΙΔ
  Ημ/νια: 17/10/2019 13:16:06
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 941Γ4653ΠΣ-ΙΦΠ
 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΞΑΤ
  Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΞΑΤ
  Ημ/νια: 17/10/2019 13:09:49
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥΠΗ4653ΠΣ-ΧΜΨ
 4. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως επόπτη Τμήματος Υποστήριξης για το ΚΠπ το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της Πράξης "Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ' Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019" με κωδικό ΟΠΣ 5032826 στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020)
  Θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως επόπτη Τμήματος Υποστήριξης για το ΚΠπ το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της Πράξης "Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ' Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019" με κωδικό ΟΠΣ 5032826 στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020)
  Ημ/νια: 24/09/2019 17:01:58
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΤΛΨ4653ΠΣ-ΓΓΓ
 5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 28 ΤΟΥ Ν. 4440/16
  Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 28 ΤΟΥ Ν. 4440/16
  Ημ/νια: 04/09/2019 11:01:16
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΓΝΓ4653ΠΣ-ΞΥΗ