Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Ορισμός καταχωριστή δεδομένων στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Θέμα: Ορισμός καταχωριστή δεδομένων στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Ημ/νια: 21/09/2018 10:32:08
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣ1Ν4653ΠΣ-ΩΨΠ
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
  Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
  Ημ/νια: 21/09/2018 10:19:20
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΩ8Π4653ΠΣ-Ρ6Ρ
 3. Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883
  Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883
  Ημ/νια: 20/09/2018 10:04:10
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΥΑ74653ΠΣ-ΜΓΒ
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 20/09/2018 09:25:19
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΟΘΙ4653ΠΣ-2ΑΥ
 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 17/09/2018 12:27:23
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Δ8Β4653ΠΣ-ΨΒΘ