Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Οδηγίες αρχείου "Αίτηση Αναπληρωτή 2012-13"

Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο aitisi_anapl_2012-13.zip στο οποίο περιέχονται αρχεία σχετικά με την αίτηση Αναπληρωτή 2012-2013.

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγίες αρχείου "Αίτηση Αναπληρωτή 2012-13"

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 της υπ' αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.3.2003 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις πρόσληψης του διδακτικού έτους 2011-2012 η σύμβαση εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στις διατάξεις της παρ.4 του ιδίου άρθρου της ιδίας Υ.Α. ορίζεται, επίσης, ότι: «Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως
α) με την ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ή προσωρινών αναπληρωτών
β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί και
γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Εφόσον δε συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.».

Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι στο αριθμ. 43044/Δ1/17-04-2012 κοινό έγγραφο των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΔΒΜΘ, με θέμα «Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών διδακτικού έτους 2011-2012 και Online σύστημα καταχώρισης ανάληψης υπηρεσίας και παραίτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών» ορίζονταν ρητώς ότι καταληκτική ημερομηνία λήξης της σύμβασης των ωρομισθίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η 21η Ιουνίου, ενώ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η 15η Ιουνίου. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση εξουσιοδότησης των προϊσταμένων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας (και Δευτεροβάθμιας) Εκπ/σης αναφορικά με τη λήξη της σύμβασης εργασίας των εκπαιδευτικών.