Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 143136/ΓΔ4/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ) Απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022» και το
συνημμένο πίνακα αυτής.