Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Ειδική πρόσκληση ΕΕΠ- ΕΒΠ

Την αριθ. πρωτ. 137686/Ε4/29-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) εδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.