Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Δήλωση περιοχών προτίμησης αναπληρωτών / ωρομισθίων.

Ανακοινώνουμε την υπ αριθμ.: 139940/Ε2  Υ.Α.  Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαι- δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπλη- ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολι- κού έτους 2017-2018», 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο- ντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πί- νακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ- τικών σχολ. έτους 2017-2018, β) Πρόσκληση εκ- δήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» και 63498/Ε2/ 12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφι- ων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι- κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομί- σθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2017- 2018» υπουργικών αποφάσεων.