Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Νομοθετικό πλαίσιο για Ιδιωτική εκπαίδευση, Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τις άδειες διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τις άδειες κατ’ οίκον διδασκαλίας, έχουν δημοσιευθεί και ισχύουν οι παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις:

1ο Συνημμένο
ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

2ο Συνημμένο
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 229 τ.Α’)
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012»

3ο Συνημμένο
- ΥΑ αριθμ. 10135/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 τ.Β’)
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»
ΥΑ αριθμ. 10136/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 τ.Β’) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»
ΥΑ αριθμ. 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 τ.Β’) «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο»
ΥΑ αριθμ. 10138/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 τ.Β’) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»
ΥΑ αριθμ. 10139/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 τ.Β’) «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας»

4ο Συνημμένο
Διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με την παραπάνω νομοθεσία.

5ο Συνημμένο
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση αδειών.